DOTAČNÍ MANAGEMENT

DOTAČNÍ MANAGEMENT

Poskytujeme komplexní řešení dotačních projektů převážně v oblasti snižování energetické náročnosti výrobních procesů a provozů či v oblasti výstavby a instalace FVE, a to ve smyslu rozvinutí základní myšlenky plánované investiční akce, až do jejího úspěšného zrealizování.

Společnost Grant Corporation s.r.o. spolupracuje se širokým spektrem podnikatelských subjektů, převážně pak se zákazníky ze zpracovatelského průmyslu (plastikářský průmysl, strojírenství, potravinářský průmysl a další). Mezi hlavní předmět našeho dotačního managmentu patří především projekty související se snižováním energetické náročnosti komplexních výrobních procesů a komplexních výrobních a provozních objektů, tak rovněž projekty související s výstavbou a instalací FVE. Mezi další oblasti lze rovněž zahrnout projekty týkající se automatizace a digitalizace výroby, projekty oběhového hospodářství a znovu využitelného zpracování druhotných odpadů, projekty na úsporu vody, projekty malých vodních elektráren, projekty výzkumu a vývoje či projekty regenerace podnikatelských nemovitostí.

Dotační management
HLAVNÍ OBLASTI DOTAČNÍ PODPORY

SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI VÝROBNÍCH PROCESŮ

SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZNÍCH OBJEKTŮ

VÝSTAVBA A INSTALACE FV ELEKTRÁREN (S/BEZ AKUMULACE)

DALŠÍ OBLASTI DOTAČNÍ PODPORY

Úspory energie

Úspory energie (snižování energetické náročnosti)

Příjemce podpory:
– malé, střední i velké podniky

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 35 - 65 % ze způsobilých výdajů projektu (v závislosti na velikosti podniku a místu realizace projektu)

Způsobilé výdaje:
– snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
– snižování energetické náročnosti budov (zateplení budovy, výměna výplní, větrání, chlazení a rekuperace, MaR, efektivnější osvětlení)
– využívání obnovitelných zdrojů energie (tepelná čerpadla, fotovoltaické systémy, KVET apod.)
– modernizace rozvodů elektřiny, plynu, tepla, chladu a stlačeného vzduchu
– využití odpadní energie
– vegetační střechy

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Příjemce podpory:
– malé, střední i velké podniky

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 35 - 50 % ze způsobilých výdajů projektu (v závislosti na velikosti podniku a místu realizace projektu)

Způsobilé výdaje:
– instalace fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách včetně přístřešků
– instalace fotovoltaických elektráren umístěných na zemi
– instalace fotovoltaických elektráren na obytných budovách

Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Automatizace a digitalizace výroby

Automatizace a digitalizace výroby

Příjemce podpory:
– malé a střední podniky (některé aktivity i velké podniky)

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 30 - 60 % ze způsobilých výdajů projektu (v závislosti na velikosti podniku a místu realizace projektu)

Způsobilé výdaje:
– pořízení výrobních strojů a zařízení umožňující navazující digitalizaci a automatizaci výroby
– nákup nevýrobních technologií umožňující efektivnější řízení a chod firmy
– pořízení SW
– logistické a skladové technologie a ostatní nevýrobní technologie
– pořízení robotických autonomních strojů pro přepravu zboží
– digitální transformace společnosti
– vnitropodniková konektivita
– kybernetická bezpečnost

Oběhové hospodářství (zpracování druhotných surovin)

Příjemce podpory:
– malé, střední i velké podniky (mid caps)

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 40 % ze způsobilých výdajů projektu (v závislosti na velikosti podniku a místu realizace projektu)

Způsobilé výdaje:
– zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny ze stavebního a demoličního odpadu
– zavádění technologií k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu
– zavádění technologií pro protektorování pneumatik
– zavádění technologií pro získávání kritických surovin
– zavádění technologií umožňujících zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku
– zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu
– zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků

Oběhové hospodářství

Podnikatelské nemovitosti

Podnikatelské nemovitosti

Příjemce podpory:
– malé a střední podniky

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 35 – 45 % ze způsobilých výdajů projektu (v závislosti na velikosti podniku a místu realizace projektu)

Způsobilé výdaje:
– úprava pozemků
– rekonstrukce objektů
– modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby
– inženýrské sítě
– komunikace ke stavbám
– hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy
– technická zařízení budov

Malé vodní elektrárny

Příjemce podpory:
– malé, střední i velké podniky

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 80 % ze způsobilých výdajů projektu (v závislosti na velikosti podniku a místu realizace projektu)

Způsobilé výdaje:
– výstavba a rekonstrukce a modernizace malých vodních elektráren (do 10 MWe instalovaného výkonu)

Malé vodní elektrárny

Výzkum a vývoj, inovace

Výzkum a vývoj, inovace

Příjemce podpory:
– malé, střední i velké podniky (mid caps)

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 20 - 60 % ze způsobilých výdajů projektu (v závislosti na velikosti podniku a místu realizace projektu)

Způsobilé výdaje:
– založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací
– zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
– zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
– pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra za účelem zvýšení technických a užitných hodnot výrobků

Úspory vody

Příjemce podpory:
– malé, střední i velké podniky (mid caps)

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 40 % ze způsobilých výdajů projektu (v závislosti na velikosti podniku a místu realizace projektu)

Způsobilé výdaje:
– úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku zvýšením účinností rozvodů
– úspora spotřeby vody v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity
– úspora spotřeby vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku
– úspora spotřeby vody recyklací nebo cirkulací vody v rámci hospodaření podniku

Úspory vody

Inovační vouchery

Inovační vouchery

Příjemce podpory:
– malé a střední podniky

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 75 % ze způsobilých výdajů projektu (v závislosti na velikosti podniku a místu realizace projektu)
– dotace maximálně do výše 500 tis. Kč

Způsobilé výdaje:
– služby patentových zástupců
– zveřejnění přihlášek vynálezů
– registrace užitných vzorů
– registrace průmyslových vzorů
– registrace ochranných známek

Podpora na výstavách a veletrzích

Příjemce podpory:
– malé a střední podniky

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 50 % ze způsobilých výdajů projektu (v závislosti na velikosti podniku a místu realizace projektu)
– dotace maximálně do výše 4 mil. Kč

Způsobilé výdaje:
– usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy
– individuální účast na výstavách a veletrzích v zahraničíl
– pronájem plochy stánku
– účastnické a provozní poplatky
– doprava zboží
– propagační materiály

Podpora na výstavách a veletrzích

Školení

Školení

Příjemce podpory:
– malé a střední podniky, OSVČ

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 85 - 100 % z nákladů vynaložených na vzdělání
– dotace ve výši až 100 % mezd zaměstnanců účastnících se vzdělání

Způsobilé výdaje:
– školení, mzdy zaměstnanců
– výstavba a rekonstrukce školicích center
– vybavení školících prostor

Služby infrastruktury

Příjemce podpory:
– malé, střední i velké podniky

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 75 % ze způsobilých výdajů projektu (v závislosti na velikosti podniku a místu realizace projektu)

Způsobilé výdaje:
– rozšíření/výstavba prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení, poskytování inovačních služeb MSP
– poskytování služeb inovačním podnikům (MSP)
– provozování inovační infrastruktury
– rozšíření prostor inovační infrastruktury
– pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií
– výstavba nové sdílené inovační infrastruktury

Služby infrastruktury