Dotační management

Dotační management

Přehled dotačních možností

V rámci dotačního managementu zajišťujeme komplexní řešení dotačních žádostí, a to ve smyslu rozvinutí základní myšlenky plánované investiční akce, až do jejího úspěšného zrealizování. Našimi zákazníky jsou jak začínajcí podnikatelé, malé a střední společnosti, tak i samosprávní celky (města, obce), apod. Vzhledem k vysoké flexibilitě našich zaměstnanců jsme schopni připravit žádost o dotaci prakticky pro každého.

Klíčovými oblastmi v rámci dotačního managmentu patří projekty související s energetickou úsporou podnikatelských subjektů, a to jak v rámci výrobních procesů, tak rovněž i v rámci výrobních provozů, obnovitelných zdrojů energie, zvyšování produktivity a efektivity výroby prostřednictvím pořízení nových výrobních technologií a regenerace podnikatelských nemovitostí.

POŘÍZENÍ NOVÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

+

ENERGETICKÉ ÚSPORY V RÁMCI VÝROBY A PROVOZU

+

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

+

REGENERACE PODNIKATELSKÝCH NEMOVITOSTÍ

+
Operační program Podnikání a Inovace

Oblasti dotační podpory

VÝROBNÍ TECHNOLOGIE A STROJNÍ VYBAVENÍ

VÝROBNÍ TECHNOLOGIE A STROJNÍ VYBAVENÍ

Příjemce podpory:
– podnikající fyzické a právnické osoby, které splňují definici malého (případně středního) podniku s historií podnikání delší než 3 roky
– začínající podnikatelé s historií podnikání kratší než 3 roky

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 35 – 45 % ze způsobilých výdajů projektu
– minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše dotace 20 mil. Kč (v případě MSP)
– minimální výše dotace 100 tis. Kč a maximální výše dotace 225 tis. Kč (v případě začínajícího podnikatele)

Způsobilé výdaje:
– nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost

ÚSPORY ENERGIÍ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

Příjemce podpory:
– malé, střední podniky a velké podniky

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 50 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě malého podniku)
– dotace ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě středního podniku)
– dotace ve výši 30 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě velkého podniku)
– minimální dotace ve výši 500 tis. Kč a maximální výše dotace 250 mil. Kč

Způsobilé výdaje:
– modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích výrobních závodů za účelem zvýšení účinnosti
– zavádění a modernizace systémů měření a regulace
– modernizace, rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti
– modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
– realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru (zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, apod.)
– využití odpadní energie ve výrobních procesech
– snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
– instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku (využití biomasy, solární systémy, tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy)

ÚSPORY ENERGIÍ V RÁMCI PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI

PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI

PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI

Příjemce podpory:
– malé a střední podniky

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 35 – 45 % ze způsobilých výdajů projektu
– minimální výše dotace 1 mil. Kč a maximální výše dotace 50 mil. Kč

Způsobilé výdaje:
– úprava pozemků, rekonstrukce objektů, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, hardware a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov

PODPORA NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Příjemce podpory:
– malé a střední podniky

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 50 % ze způsobilých výdajů projektu
– minimální dotace ve výši 200 tis. Kč a maximální výše dotace 5 mil. Kč

Způsobilé výdaje:
– usnadnění vstupu MSP na zahraniční trhy prostřednictvím jejich individuálních účastí na zahraničních výstavách a veletrzích
– služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy (doprava exponátů, stánku a jeho vybavení na veletrh a výstavu v zahraničí a zpět, marketingové propagační materiály)

PODPORA NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

VÝZKUM A VÝVOJ, INOVACE

VÝZKUM A VÝVOJ, INOVACE

Příjemce podpory:
– malé, střední a velké podniky (v obou případech)

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 50 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě VaV projektů)
– minimální dotace ve výši 2 mil. Kč a maximální výše dotace 75 mil. Kč (v případě VaV projektů)

– dotace ve výši 45 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě Inovativního projektu – malý podnik)
– dotace ve výši 35 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě Inovativního projektu – střední podnik)
– dotace ve výši 25 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě Inovativního projektu – velký podnik)
– minimální dotace ve výši 1 mil. Kč a maximální výše dotace 100 mil. Kč (v případě Inovativního projektu)

Způsobilé výdaje:
– založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra (v případě VaV projektů)

– nákup strojů, zařízení, technologií za účelem zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace) a zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace) (v případě Inovativního projektu)

ZAMĚSTNANOST

Příjemce podpory:
– OSVČ, malé a střední podniky, apod.

Forma a výše podpory:
– dotace v rozmezí 72 – 180 tis. Kč při vytvoření nového pracovního místa

Způsobilé výdaje:
– náklady na úhradu mezd nově přijatých zaměstnanců

ZAMĚSTNANOST

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

Příjemce podpory:
– fyzické osoby, občané ČR

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 70 000 Kč ze ZV projektu v případě instalace solární FVE s akumulací (v případě využitelného zisku FVE min. 1 700 kWh/rok)
– dotace ve výši až 100 000 Kč ze ZV projektu v případě instalace solární FVE s akumulací (v případě využitelného zisku FVE min. 3 000 kWh/rok)
– dotace ve výši až 40 000 Kč ze způsobilých výdajů projektu v případě instalace kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva
– dotace ve výši až 80 000 Kč ze způsobilých výdajů projektu v případě instalace kotle na biomasu s automatickou dodávkou paliva

Způsobilé výdaje:
– solární FV systémy s akumulací elektrické energie
– kotle na biomasu
– apod.

ROZVOJ A PODPORA ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ

Příjemce podpory:
– OSVČ a začínající podnikatelé s historií podnikání kratší než 3 roky

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 45 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě projektů zaměřených na pořízení technologického vybavení)
– minimální výše dotace 100 tis. Kč a maximální výše dotace 225 tis. Kč (v případě projektů zaměřených na pořízení technologického vybavení)

– dotace v rozmezí 72 – 180 tis. Kč při vytvoření nového pracovního místa (v případě projektů zaměřených na vytvoření pracovních míst)

Způsobilé výdaje:
– nákup strojů, zařízení, technologií, HW a vybavení, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
– školení, mzdy zaměstnanců

ROZVOJ A PODPORA ZAČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ

ŠKOLENÍ

ŠKOLENÍ

Příjemce podpory:
– OSVČ, malé a střední podniky, apod.

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši 85 – 100 % z nákladů vynaložených na vzdělání (školitele) (v případě projektů zaměřených pouze na realizaci školení)
– dotace ve výši až 100 % mezd zaměstnanců účastnících se vzdělání (v případě projektů zaměřených pouze na realizaci školení)

– dotace ve výši 50 % ze způsobilých výdajů projektu (v případě projektů zaměřených na vybudování školicích kapacit)
– minimální dotace ve výši 500 tis. Kč a maximální výše dotace 5 mil. Kč (v případě projektů zaměřených na vybudování školicích kapacit)

Způsobilé výdaje:
– školení, mzdy zaměstnanců
– výstavba a rekonstrukce školicích center
– vybavení školících prostor – nábytek, IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.

PODPORA OBCÍ

Příjemce podpory:
– Obce, města

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 85 % ze způsobilých výdajů projektu

Způsobilé výdaje:
– zlepšení infrastruktury (rekonstrukce veřejného osvětlení, rekonstrukce chodníků, výstavba cyklostezek, výstavba a obnova sportovních zařízení, apod.)
– zlepšení vzhledu obcí (veřejná prostranství, apod.)
– snižování energetické náročnosti (zateplení veřejných budov, apod.)
– opravy kulturních památek
– vzdělávací aktivity
– a další

PODPORA OBCÍ

ZALOŽENÍ A ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

ZALOŽENÍ A ROZVOJ SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ

Příjemce podpory:
– OSVČ, malé, střední a velké podniky, neziskové organizace, apod.

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 85 % ze způsobilých výdajů projektu

Způsobilé výdaje:
– výstavba, rekonstrukce a vybavení sociálních podniků za účelem zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce (vznik nového sociálního podniku, rozšíření sociálního podniku, rozšíření stávajících nebo vznik nových podnikatelských aktivit OSVČ)

PODPORA ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI

Příjemce podpory:
– zemědělský podnikatel, začínající zemědělec

Forma a výše podpory:
– dotace ve výši až 60 % ze způsobilých výdajů projektu
– dotace ve výši 45 tis. EUR v případě zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců

Způsobilé výdaje:
– investice v živočišné i rostlinné výrobě vedoucí ke snížení výrobních nákladů
– investice do zařízení a moderních technologií, která souvisejí se zpracováním zemědělských produktů a uváděním výrobků na trh
– zahájení aktivního podnikání mladých zemědělců v zemědělských podnicích
– založení či rozvoj nezemědělských činností vedoucí k diverzifikaci příjmů zemědělských podnikatelů
– apod.

PODPORA ZEMĚDĚLSKÉ ČINNOSTI