ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

1) Správce osobních údajů
Správcem osobních údajů je společnost Grant Corporation s.r.o., (dále jen „správce“), která Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech. Při zpracování osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme následující zásady: osobní údaje zpracováváme vždy pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky a způsobem pouze pro dobu, která je nezbytně nutná.

2) Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, z důvodu oprávněného zájmu, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3) Zdroje osobních údajů
- přímo od subjektů údajů (webový kontaktní formuláře, e-maily, telefon, webové stránky, vizitky aj.)
- veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí apod.)

4) Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
- adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)
- IP adresy, telefonní čísla a jiné provozní a lokalizační údaje

5) Účel zpracování osobních údajů
- účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů
- jednání o smluvním vztahu a plnění smlouvy

6) Způsob zpracování a ochrany osobních údajů
Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, a to jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.

7) Doba zpracování osobních údajů
Typicky jsou osobní údaje zpracovávány v plném rozsahu pouze po dobu trvání smluvního vztahu a po skončení platnosti jsou údaje zpracovávány pouze v rámci zákonných předpisů. Po ukončení smluvního vztahu jsou osobní údaje uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou z důvodu oprávněného důvodu Správce či pro plnění zákonných povinností, nejdéle však po 10 let.

8) Kontaktní informace
V ohledu ochrany Vašich osobních údajů nás můžete kdykoliv kontaktovat:
Grant Corporation s.r.o.
Fleischnerova 932/11, 635 00, Brno - Bystrc
e-mail: info@g-c.cz